لطفا کیفیت خدماتی که دریافت می کنید را رتبه بندی کنید.


بسیار ضعیفتا حدودی نارضایت بخشمتوسطبسیار رضایت بخشعالی
لطفا اگر تجربه ی تازه ای از خدمات را داشته اید ذکر کنید. فرآیند حل مشکل من ... بود:


بسیار ضعیفتا حدودی نارضایت بخشمتوسطبسیار رضایت بخشعالی
لطفا اگر فرآیند تازه ای از خدمات را تجربه کرده اید ذکر کنید. نماینده خدمات مشتری بسیار خوش برخود بود.


بشدت مخالفمتا حدودی مخالفمنظری ندارمتا حدودی موافقمبشدت موافقمکدامیک از ویژگی های زیر در نماینده خدمات مشتری برجسته تر بود؟


بردباریاشتیاقدقتصمیمیتپاسخگوییغیره


کدامیک از ویژگی های نماینده خدمات مشتری را دوست نداشتید؟


کم طاقتیعدم اشتیاقبی دقتیصمیمی نبودنعدم پاسخگوییویژگی ای وجود نداشت که دوست نداشته باشم.غیره
نماینده خدمات مشتری در خواست من را سریعا پاسخ داد.


بشدت مخالفمتا حدودی مخالفمنظری ندارمتا حدودی موافقمبشدت موافقم

چه چیزی تجربه ی شما با نماینده خدمات مشتری را بهتر بیان می کند؟

من را منتظر می گذاشتمجبور شد چندین بار توضیح دهدنمی دانست چطور مشکل را مدیریت کندمجبور شد از کارمندان دیگر بپرسدواضح صحبت نمی کردغیره
نماینده خدمات مشتری دانش بالایی داشت.


بشدت مخالفمتا حدودی مخالفمنظری ندارمتا حدودی موافقمبشدت موافقمخدمات مشتری:


به من اطلاعات اشتباه دادسوال را متوجه نشدپاسخ واضحی ندادنتوانست مشکل را حل کندبهم ریخته بودبه بهبود عملکرد نیاز نداردغیره
زمان انتظار برای حل مشکلم رضایت بخش بود


بشدت مخالفمتا حدودی مخالفمنظری ندارمتا حدودی موافقمبشدت موافقم
تماس تلفنی من سریعا به فرد پاسخگو منتقل شد


بشدت مخالفمتا حدودی مخالفمنظری ندارمتا حدودی موافقمبشدت موافقم